C-ya

KVKK

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
ŞirketimizSiya Tekstil (C-ya & Simay Taner) (“Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)” ve/veya “Şirket”), müşterilere ve internet sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Veri sorumlusu; Etiler mah, Toprakkale Sokak. No30/5, 34337 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 747992 sicil numarası ile kayıtlı Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’dir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un ve Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, talep ve şikayetlerinizin takibi, ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması ve onay vermeniz halinde; tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca, internet sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve internet sitesini kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayabilmek, internet sitesinin performansının arttırılması, site içinde yapmış olduğunuz seçeneklerin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması ve gelişmiş internet özelliklerinden yararlanmanız amaçları ile işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Müşterilere ait kişisel veriler, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un ve Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile onay vermeniz halinde; Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları çerçevesinde, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Şirketimiz’in internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla elektronik ortamda edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.c-ya.com adresinde yer alan Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner) tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir (Bu kapsamda info@davetcokelbisemyok.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz). Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner), söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bilginize sunarız.

Siya Tekstil (C-ya & Simay Taner)